Integritetspolicy

Den 24 maj 2018 ersatte den nya dataskyddsförordningen (GDPR) den svenska personuppgiftslagen. Den nya lagen förstärker din rätt till dina personuppgifter och gäller gemensamt i alla EU länder. 

Huvudsta Vårdcentral AB värnar om din integritet och hanterar dina personuppgifter med eftertanke och i enlighet med gällande dataskyddsförordningen.

Denna integritetspolicy beskriver översiktligt hur vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som patient hos oss

Med personuppgift menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras genom denna uppgift. Det vill säga all information (namn, personnummer, adress, IP adress, bild, kontouppgifter mm.) som kan användas för att identifiera en fysisk person.

Alla åtgärdar som vidtas, exempelvis insamling, registrering, lagring, ändring, utlämning eller förstoring, i fråga om personuppgifter benämns som personuppgiftsbehandling.

Vi på Huvudsta Vårdcentral AB har personuppgiftsansvar för behandling av dina uppgifter. Med personuppgiftsansvarig menas ”en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter”.

För att vi ska behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. Vi samlar in personuppgifter för uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Enbart personuppgifter som är relevanta och förenligt med ändamålen behandlas. Vänligen se här för information om ändamålen och behandlingar av dina personuppgifter. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifter skyddas mot olovlig och obehörig handling.

Dina personuppgifter kan ibland behandlas av andra parter, exempelvis Stockholms Läns Landsting (SLL), IT leverantör; för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dessa parter benämns som personuppgiftebiträden och få inte behandla dina personuppgifter utanför de lagar och regler som gäller för patientjournal och dataskyddsförordningen.

I enlighet med Patientdatalagen är vi som vårdgivare skyldiga att föra en patientjournal vid våra kontakter med eller angående dig om inte kontakt handlar om bara enkla allmänna råd eller information. En patientjournal innehåller känsliga personuppgifter. Huvudsyftet med att föra en patientjournal är att kunna bedriva en god och säker vård. Därutöver är patientjournal en informationskälla för andra vårdgivare, myndigheter och inte minst till dig som patient. 

Vad som står i patientjournalen skyddas av sekretess, det vill säga alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dessa. Journalhandlingar lagras i digital form i journalsystem Take Care (CGM) som ligger på en säker server inom Stockholms Läns landsting. Åtkomst säkras genom personlig inloggning av behörig personal som identifierar sig med e-tjänstekort och kod i ett särskild säkrat nätverk (SLL-nät). 

Enligt dataskyddsförordningen har du flera rättigheter rörande hantering av dina personuppgifter. Särskilda regler gäller däremot för uppgifter som ingår i patientjournal. Du har rätt till information om personuppgifter som lagras och behandlas. Genom att lämna en skriftlig och undertecknad begäran har du rätt att få ett så kallad registrerutdrag, dvs. vilka uppgifter om dig vi behandlar.  Du har även rätt till information om det skulle ske en allvarlig händelse där dina känsliga uppgifter kan ha hamnat i orätta händer, exempelvis vid dataintrång. Du kan begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade. Du kan begära radering av personuppgifter ifall ändamål för vilka dessa behandlas inte gäller längre eller om du återkallar ett givet samtycke. 

I de allra flesta fallen har du rätt att ta del av alla uppgifter i din patientjournal. Undantagsvis kan detta föregås av en prövning ifall utlämnande av uppgifter i patientjournal tros kan vara skadligt för dig. Om du bedömer att uppgifter i din patientjournal är felaktiga kan du få de rättade. Om du vill ha en rättelse av något som vi inte bedömer som felaktigt har du rätt att få det noterat att du tycker att uppgiften inte stämmer. 

Vi råder dig att undvika att kontakta oss via sociala medier eller e-mail då vi inte kan styra lagring och behandling av dina personuppgifter. Vi besvarar aldrig frågor rörande din vård eller hälsa via e-mail eller sociala medier. Vi hänvisar till säker inloggning via 1177.se alternativ personligt besök, telefon- eller videokontakt istället.

Om du har frågor är du välkommen att besöka oss på:

Huvudsta Vårdcentral
Storgatan 70 A
171 52 Solna