Ordningsregler

För allas trevnad gäller följande allmänna ordningsregler på Huvudsta Vårdcental:

 • Vårdcentralen är inte en allmän plats.
 • Hälso- och sjukvård är frivillig för den enskilde. Vård erbjuds bland annat under förutsättning att ordningsregler följs. En patient som vägrar att följa reglerna anses ha tackat nej till erbjuden vård och uppmanas att lämna lokalen om det kan ske utan fara för patientens liv och hälsa. Om patienten vägrar att lämna lokalen kan det betraktas som olaga intrång. Väktare och polisen kan tillkallas för att återställa ordning eller ingripa.
 • Vårdcentralens personal har rätt att avvisa personer som inte har ärende till vårdcentralen. Det gäller även närstående som är störande, bråkiga och hotfulla. Vårdpersonal har rätt att begränsa antalet närstående på vårdcentralen
 • Personalen kommer så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten. Det sker utifrån medicinska behov och med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Det medicinska tillståndet avgör vilka medarbetare som ska behandla patienten. Det är vårdens uppgift att välja de vårdalternativ som, ur medicinsk och etisk synvinkel, bäst tillgodoser patientens behov. Uppfattningar eller eventuella egenintressen som företräds av närstående eller andra får inte påverka sjukvårdens beslut. Patienten är alltid välkommen att framföra önskemål om, men kan inte bestämma, vem som ska undersöka, vårda eller ge behandling. Patienten har rätt att tacka nej till den vård som erbjuds.
 • Vårdcentralen har nolltolerans mot diskriminering och hot och våld.
 • Vapen/tillhyggen får inte bäras inom vårdcentralen
 • Alkohol eller droganvändning inom vårdcentralen är förbjudet.
 • Rökförbud råder.
 • För att få fotografera på vårdcentralen krävs tillstånd.
 • Ljudupptagning av samtal rörande vård är tillåten förutsatt att vårdpersonal och patient är eniga om formerna. Den som spelar in samtalet måste själv delta i samtalet.
 • Spridning av information/budskap från externa intressenter, försäljning av varor och tjänster och insamlingar av olika slag till externa aktörer är inte tillåtet utan tillstånd.
 • Hundar är förbjudna, undantag gäller för ledarhundar och hundar som används vid yrkesutövning (t ex polishundar)