Hantering av personuppgifter

Ändamål Personuppgifter Behandling Grund
Administrera besök, recept, telefon-och video kontakt Namn
Personnummer
Kontaktuppgifter till patient och anhörig
Folkbokföring
Tillfälligadress
Vårdkontakt registreras Journalföring är en rättslig förpliktelse enligt Patientdatalagen(PDL).
Behövs för att kunna bedriva god och säker vård
Journalföring
Insamling av data (EKG, provsvar, fysiologisk data, röntgen bild, bild av hudförändring, blodtryck- och lungfunktion)
Hälsouppgifter Besöksorsak, bakgrund, relevanta tidigare och aktuella hälsodata, undersökningsfynd och behandlingar samt samtycken förs i journal Patientjournal lagras i minst 10 år enligt PDL.
Journaluppgifter lagras i system som sköts via personuppgiftsbiträden, dvs andra företag och organisationer som sköter vårt IT system
Kommunikation med patient, apotek och andra vårdgivaren Namn
Personnummer
Hälsouppgifter
Utfärdandet av recept till apoteket (papper, telefon eller elektronisk).
Kommunikation med andra vårdgivare för vidare undersökning eller vård.
Kommunikation med patient genom besök, brev, telefon eller 1177.
Inskanning av hälsodata och kommunikation från andra vårdgivare som använder andra journalsystem
Deltagandet i Sammanhållen journalföring inom Stockholms Läns Landsting, vilket innebär att andra vårdgivare efter samtycke från dig kan komma åt journaluppgifter.
Vanlig post förstörs efter att hälsodata förts in i journal
Kommunikation med landstingen Namn
Personnummer
Tidpunkt för besök,
diagnoskod och åtgärd
För betalning av vård och administration av högkostnadsskydd Avtalsreglerat vårduppdrag med Stockholms Läns Landsting
Kommunikation med myndigheter och försäkringsbolag Namn
Personnummer
Hälsouppgifter
Intyg och journalutdrag med relevanta hälsodata kommuniceras till Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Kommun, Domstolar och försäkringsbolag Journaluppgifter delas bara med ditt samtycke eller med stöd av lagstiftning. Vissa myndigheter såsom IVO (Inspektionen för vård och omsorg), Försäkringskassa, Socialtjänsten har rätt ta del av dina personuppgifter utan samtycke
Klagomålshantering och datainsamling för kvalitetsregistren Klagomålshantering och kommunikation med patientnämnd och IVO.
Överföring av journaldata till kvalitetsregistren och forskning.
Journalföring behövs utöver för att möjliggöra tillsyn och kvalitetshöjande åtgärder.